Branding

Hoe wordt een naam een begrip?
Door die naam sterk te positioneren bij de juiste doelgroepen.
Alles begint bij zelfkennis. Op basis van eigen sterktes, mogelijkheden en beperkingen boetseren we een plaatje dat klopt. Als je het waardevolle dat je naar buiten wil brengen vervolgens toetst aan wat gangbaar is of ontbreekt binnen de omgeving waarin je je met je idee of dienst beweegt, wordt de basis gelegd voor beeldvorming die aanslaat.
Vervolgens komt het erop aan die sterke claim, herkenbaar voor potentiële aanhangers, trefzeker uit te bouwen. In woord en beeld.

Campagnes

Campagnes voeren we om de beeldvorming of het gedrag van mensen bij te sturen.
Link Inc tekent telkens een (campagne)strategie uit met krachtige boodschappen in een fijnmazig, doelgroepgericht aanbod.
Campagnes brengen mensen in beweging. Ze zijn nooit vrijblijvend.

Communicatieonderzoek

Effectieve communicatie impliceert scherpe keuzes. Daarom gaat aan een communicatiestrategie vaak onderzoek vooraf. Uiteraard geen doel op zich maar een stevig fundament om verder op te bouwen.
Een greep. Een stakeholderanalyse peilt naar de manier waarop doelgroepen het aanbod al dan niet kennen en waarderen. Een doorlichting neemt interne processen onder de loep. Een communicatieaudit ontleedt de kwaliteit van de communicatiemix.

Communicatiestrategie

Communicatie vormt meer dan ooit een onmisbaar instrument in bedrijfsvoering. Het is dus cruciaal om er strategisch mee om te springen.
Dat vereist een planmatige aanpak met doordachte inzet van online en offline communicatiemiddelen en -kanalen.
Wij stellen uw (strategisch) communicatieplan op en waken mee over de uitvoering ervan.

Content Management

Communicatie draait om inhoud. En de juiste toonzetting.
Doelgerichte communicatie houdt in dat de lezer of kijker ingaat op je aanbod of vraag. What’s in it for me?
Dat betekent een voortdurend verfijnen en scherpstellen van de content. Offline (print) en online (digitaal). Idealiter met een versterkend effect.

Corporate Communication

Corporate communicatie informeert over de manier waarop een organisatie haar missie invult. Over (beleids)keuzes, medewerkers en middelen.
Goede corporate communicatie creëert vertrouwen en begeestert. Kweekt goodwill voor het gevoerde (en te voeren) beleid.
De waarden van een organisatie bepalen dus mee de teneur van de communicatiemiddelen.

Corporate identity

Mensen maken een organisatie tot wat ze is. Ze delen de visie en de missie. Maar de waarden waarop een organisatie drijft, worden niet altijd (h)erkend door de buitenwereld.
Beeldvorming en perceptie zijn erg belangrijk om medewerking te krijgen, draagvlak te creëren, begrip te vragen.
Externe communicatie vertrekt van een wervende kernboodschap. Meteen de basis voor een aansprekende huisstijl die de organisatie strak profileert.

Educatie

Mensen raken met je argumenten, ze verleiden tot het gewenste gedrag, ze goed informeren… Ja, dat heeft iets educatiefs.
Educatie is een vorm van communicatie.
Link Inc bestudeert voortdurend hoe mensen leren en evolueren in denken en doen. En daar stemmen we ons aanbod op af. In functie van de doelgroep.

Participatieve marketing

Klanten van Link Inc streven vaak gedragsverandering na. Maar mensen gedragen zich natuurlijk op een manier die aansluit bij eigen waarden, overtuigingen en noden. Daarom gaan we consequent na hoe gewenst gedrag een toegevoegde waarde kan zijn. We beschouwen de ontvangers van campagneboodschappen niet als een passieve groep. Wel als een actieve medestander die er belang bij heeft om een boodschap een plaats te geven in eigen beleid en communicatie. Wanneer de doelgroep van onze klanten zelf boodschapper wordt, zijn we in ons opzet geslaagd.

Praktijkvoorbeelden


Public Relations

Link Inc heeft veel deskundigheid opgebouwd in de begeleiding van social-profitorganisaties. Om het draagvlak te versterken en de dialoog op gang te brengen tussen organisaties en hun omgeving, brengen we een breed arsenaal aan pr-instrumenten in stelling. Met aandacht voor relaties met media, overheden, relevante partners binnen het middenveld en de ruime samenleving.
Want hoe luidde het ook alweer?
‘Een goede naam komt te voet en gaat te paard.’

Praktijkvoorbeelden


Social Marketing

Social marketing is een cruciaal beleidsinstrument voor elke organisatie die maatschappelijke impact nastreeft. Het is een discipline die helpt om dienstverlening effectief uit te bouwen en om groepen van mensen gericht te informeren en te engageren. Social marketing draagt wezenlijk bij tot het bevorderen van actief burgerschap. Zo komt het tegemoet aan de behoeften van de meeste klanten van Link Inc.